Kalendář akcí:

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

říj
27

27.10.2018 - 29.10.2018

lis
24

24.11.2018 - 25.11.2018

Slovo „ego“ je velmi módní a používá se velmi často pejorativně a spíše výjimečně bez negativně emotivního zabarvení. V podstatě tento výraz poměrně často označuje jakousi negativní část našeho „já“. Českým ekvivalentem slova „ego“ je „já“. Slovo „ego“ je dnes běžně používáno bez překladu, bohužel s částečně nebo i se zcela jiným významem.

Každá lidská bytost je zcela specifická, odlišná od kterékoli jiné bytosti ve stvořeném světě, a to svým specifickým vzorem vibrací. Poměrně nepřesně a zjednodušeně se dá říct, že se skládá ze dvou částí - z duše a ega. Slovo ego je zcela běžně a nejčastěji používáno a chápáno jako moje ego, jeho ego apod. Je proto zřejmé, že vnímáme „ego“ jako něco odlišného od „já“ (ve smyslu „bytostného já“), které zjednodušeně označujeme jako duše. Paradoxně tedy vnímáme „ego“ a „já“ jako dvě relativně samostatné složky bytosti.

Co je pro tyto složky charakteristické a čím se vzájemně odlišují? Z pohledu úrovně, ve které je vše chápáno jako „Kosmická hra“, lze ego chápat jako roli, kterou si v rámci této hry duše přichází svou inkarnací zahrát. Duši neboli vědomí lze potom chápat jako relativně autonomní součást vícedimenzionální bytosti procházející jednotlivými inkarnacemi

Z takto provedeného vymezení plyne, že není smysluplné chápat ego jako něco, čeho by se naše „já“ neboli naše duše měly zbavit, co by se mělo rozpustit nebo umrtvit, tak jak je často uváděno. Bez ega bychom totiž přestali existovat jako lidské bytosti. Nepochybně existuje v rámci principu polarity negativní část naší osobnosti, negativní část našeho ega. Pro tuto „temnou“ stránku naší bytosti však navrhuji zavést pojem nego, aby tak nedocházelo k matení pojmů. Je zajímavé, že ego je ve většině duchovních textů jako ta výrazně horší část lidské bytosti ve srovnání s duší, ale když si položíme celkem logickou otázku, kdo přináší z minulých inkarnací někdy i těžké karmické následky, tak nemůžeme dojít k jinému závěru, než že je to duše. Proč je tedy duše stále vnímána jako něco úžasného světlého a pozitivního, zatímco ego jako něco negativního a temného, co nás stále stahuje dolů? Obávám se, že to zase je jeden aspekt dlouhodobé manipulace.

To, co bývá problémem a případnou překážkou na cestě duchovního vývoje a harmonického života, je naše ztotožnění se s egem a naše závislost na něm. Pokud se ztotožníme s egem a jsme přesvědčeni o tom, že my jsme to ego, vnímáme sami sebe jako zcela nezávislou entitu, která na bytostné úrovni není součástí ničeho dalšího. Důsledkem toho je mimo jiné to, že i ostatní bytosti vnímáme jako od nás zcela oddělené, jako prvky vnějšího světa. Je logické, že v takovém případě jsme na svém egu plně závislí.

To, co nám brání ve vývoji, je právě naše ztotožňování se s egem a závislost na něm. Označuji to jako egoismus v rozporu s tím, že tento výraz je běžně používán jako synonymum pro sobectví. Egoistický v mém pojetí, tj. závislý na egu, může být i člověk altruistický, uněhož se jedná o závislost na jeho altruismu, což nazývám syndrom Matka Tereza. Egoista, tak jak se toto slovo běžně používá, je v podstatě člověk závislý na své sebestřednosti.

Když se pokusíme analyzovat výroky typu „odpojit se od ega, umrtvit ego, rozpustit ego“ nebo „zbavit se závislosti na egu“, což je dle mého názoru nejvhodnější, tak je zřejmé, že já je subjekt minimálně částečně odlišný od ega. Z toho plyne, že když miluji sebe sama, tak tím subjektem, který miluje, není ego, ale „pravé“ já, které můžeme z určitého zorného úhlu nazvat duší.

Takže pravděpodobně nejsrozumitelněji vypadá varianta přikázání Ježíše Krista takto: „Miluj bližního svého jako své ego!“ Toto je varianta pro dnešní dobu a dnešního člověka. V tomto poselství je zahrnuto nejen milovat bližního svého, ale i milovat své ego. To, že miluji své ego, ještě neznamená, že na něm musím být závislý nebo že se nesnažím na něm či s ním pracovat.

Miroslav Zelenka

www.miroslav-zelenka.cz

Autor článku bude na toto a další téma přednášet na festivalu Miluj svůj život v Plzni v sobotu 14.7.2018 od 11.00 a 15.00 hod.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 98 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život